Na základe zákona NR SR č.546/2010 Z.z., ktorým sa novelizoval Občiansky zákonník bolo s účinnosťou od 1.1.2011 zavedené v zákonom vymedzených prípadoch povinné zverejňovanie zmlúv ako podmienka ich účinnosti. Novela by mala zabezpečiť vyššiu mieru transparentnosti a taktiež aj hospodárnejšieho nakladania s verejným majetkom a verejnými prostriedkami. V rámci tejto novelizácie došlo rovnako aj ku zmene zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Novela zákona o slobodnom prístupe upravuje aj zverejňovanie objednávok na tovary a služby. OOCR Senec je povinné v lehote do 10 pracovných dní sprístupniť objednávku na svojom webovom sídle. Pokiaľ však objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, mesto nemá povinnosť takúto objednávku zverejniť.

Rok 2020
Objednávky za rok 2020
Rok 2019
Objednávky za rok 2019
Rok 2018
Objednávky za rok 2018
Rok 2017
Objednávky za rok 2017
Rok 2016
Objednávky za rok 2016
Rok 2015
Objednávky za rok 2015
Rok 2014
Objednávky za rok 2014
Rok 2013
Objednávky za rok 2013
Rok 2012
Objednávky za rok 2012