OBJEDNÁVKY

Na základe zákona NR SR č.546/2010 Z.z., ktorým sa novelizoval Občiansky zákonník bolo s účinnosťou od 1.1.2011 zavedené v zákonom vymedzených prípadoch povinné zverejňovanie zmlúv ako podmienka ich účinnosti.

Novela by mala zabezpečiť vyššiu mieru transparentnosti a taktiež aj hospodárnejšieho nakladania s verejným majetkom a verejnými prostriedkami. V rámci tejto novelizácie došlo rovnako aj ku zmene zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Novela zákona o slobodnom prístupe upravuje aj zverejňovanie objednávok na tovary a služby. OOCR Senec je povinné v lehote do 10 pracovných dní sprístupniť objednávku na svojom webovom sídle. Pokiaľ však objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, mesto nemá povinnosť takúto objednávku zverejniť.

Rok 2024

JanuárStiahnuť
FebruárStiahnuť
AprílStiahnuť
AugustStiahnuť
SeptemberStiahnuť
OktóberStiahnuť
NovemberStiahnuť
DecemberStiahnuť

Rok 2023

JanuárStiahnuť
FebruárStiahnuť
AprílStiahnuť
AugustStiahnuť
SeptemberStiahnuť
OktóberStiahnuť
NovemberStiahnuť
DecemberStiahnuť

Rok 2022

JanuárStiahnuť
FebruárStiahnuť
AprílStiahnuť
AugustStiahnuť
SeptemberStiahnuť
OktóberStiahnuť
NovemberStiahnuť
DecemberStiahnuť

Rok 2021

JanuárStiahnuť
FebruárStiahnuť
AprílStiahnuť
AugustStiahnuť
SeptemberStiahnuť
OktóberStiahnuť
NovemberStiahnuť
DecemberStiahnuť

Rok 2020

JanuárStiahnuť
FebruárStiahnuť
AprílStiahnuť
AugustStiahnuť
SeptemberStiahnuť
OktóberStiahnuť
NovemberStiahnuť
DecemberStiahnuť

Rok 2019

JanuárStiahnuť
FebruárStiahnuť
AprílStiahnuť
AugustStiahnuť
SeptemberStiahnuť
OktóberStiahnuť
NovemberStiahnuť
DecemberStiahnuť

Rok 2018

JanuárStiahnuť
FebruárStiahnuť
AprílStiahnuť
AugustStiahnuť
SeptemberStiahnuť
OktóberStiahnuť
NovemberStiahnuť
DecemberStiahnuť

Rok 2017

JanuárStiahnuť
FebruárStiahnuť
AprílStiahnuť
AugustStiahnuť
SeptemberStiahnuť
OktóberStiahnuť
NovemberStiahnuť
DecemberStiahnuť