Na základe zákona NR SR č.546/2010 Z.z., ktorým sa novelizoval Občiansky zákonník bolo s účinnosťou od 1.1.2011 zavedené v zákonom vymedzených prípadoch povinné zverejňovanie zmlúv ako podmienka ich účinnosti. Novela by mala zabezpečiť vyššiu mieru transparentnosti a taktiež aj hospodárnejšieho nakladania s verejným majetkom a verejnými prostriedkami. V rámci tejto novelizácie došlo rovnako aj ku zmene zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zákon o slobode informácií predpisuje organizáciám zriadeným samosprávou aj povinnosť zverejňovania faktúr. Zákonom je tu stanovená lehota 10 pracovných dní, v ktorej mesto zverejní tieto faktúry. Táto lehota sa počíta odo dňa doručenia organizácii , najneskôr však do 30 dní od ich zaplatenia.

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016