Rok 2023
Výsledok kontroly Ministerstvo dopravy projekty rok 2022
Výsledok kontroly Ministerstvo dopravy rok 2022
Rok 2022
Finančné vyúčtovanie 2022
Inventúra majetku 2022
Účtovná uzávierka 2022
Zmluva o produkcii Hrubý Šúr p.Mrva
Zmluva p.Mrva – Senzi Senzus
Zmluva Senzi Senzus p.Rosinský
Zmluva Senzi Senzus p.Rosinský
Zmluva k poskytnutej dotácií pre rok 2022
Zmluva k poskytnutej dotácií pre rok 2022
Výročná správa
Rok 2021
Zmluva k dotácií pre rok 2021
Rok 2020
Rokovací, volebný poriadok
Zakladateľská listina
Region Turizmus Bratislava
ROK 2019
zmluva_dotacie_2019
refinasistent_sro_trinec_17_6_2019
ZML 25 Región Senec, oblastná organizácia cestovného ruchu, Zmluva o spolupráci pri realizácii projetku Senecké leto 2019_12.6.2019.pdf
zmluva_ivanka_pri_dunaji_2019.pdf
zmluva_o_posktovani_reklamnych_sluzieb_Patrix_sro.pdf
ZML 5 Oblastná organizácia cestovného ruchu región Senec, Zmluva o spolupráci na veľtrhu CR GO REGIONTOUR 2019_15.1.2019.pdf
ROK 2018
mandantna_zmluva_dodatok_c2_Region
zmluva den obce Velky Biel
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR
ZML 38 Región Senec, oblastná organizácia cestovného ruchu, Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu_11.6.2018.pdf
dodatok_c_2_sitour _16_4_2018
ZML 12 Región Senec, oblastná organizácia cestovného ruchu, Zmluva o spolupráci a propagácii_5.2.2018.pdf
ZmluvaOspolupraci_ITF_Slovakiatour_24.1.2018.pdf
ZmluvaOspolupraci_Regiontour_BRNO_18.1.2018.pdf
Audit_2017
ROK 2017
Zmluva_cyklotulky_9_8_2017
Den_obce_Velky_Biel_4_7_2017
Zmluva_o_tanecnom_programe_oocr_pd_production_7_6_2017
ZML 36 Región Senec, oblastná organizácia cestovného ruchu, Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu_2.6.2017
Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_oocr_7_6_2017
Dni_obce_bernolakovo_10_5_2017
vanka_pri_Dunaji_dni_ruzi_2_5_2017
Zmluva_o_inzercii_SACC_2017_20_2
ZML 13 Región Senec, oblastná organizácia cestovného ruchu, Zmluva o spolupraci a propagácii _20.2.2017.pdf
Audit_2016_OOCR
Obchodná zmluva Praha TV s.r.o.2.2.2017
Oblastná organizácia cestovného ruchu región Senec, Zmluva o spolupráci na veľtrhu cestovného ruchu_25.1.2017.pdf
 
 

Na základe zákona NR SR č.546/2010 Z.z., ktorým sa novelizoval Občiansky zákonník bolo s účinnosťou od 1.1.2011 zavedené v zákonom vymedzených prípadoch povinné zverejňovanie zmlúv ako podmienka ich účinnosti. Novela by mala zabezpečiť vyššiu mieru transparentnosti a taktiež aj hospodárnejšieho nakladania s verejným majetkom a verejnými prostriedkami. V rámci tejto novelizácie došlo rovnako aj ku zmene zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Povinne zverejňovaná zmluva je v zákone definovaná ako písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.