Skip to content

Informácie o OOCR

logo region

Oblastná organizácia cestovného ruchu Senec

a) podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej
pôsobnosti,
b) tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v zahraničí,
c) presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
d) spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie
programov jeho podpory a rozvoja,
e) podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
f) organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,
g) poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
h) h) spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
i) presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie zo
všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,
j) zostavuje a realizuje dlhodobú a krátkodobú stratégiu regiónu pre cestovný ruch, pričom vychádza z vlastných
analýz, krajskej a národnej koncepcie rozvoja cestovného ruchu,
k) v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, vypracúva a realizuje ročný plán aktivít a monitorovaciu správu
o vývoji cestovného ruchu na svojom území,
l) iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu na svojom území,
m) zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
n) aktualizuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti,
o) mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej
organizácie a zástupcami odbornej verejnosti,
p) zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach,
q) môže zriadiť, založiť alebo prevádzkovať turisticko-informačnú kanceláriu,
r) tvorí, zabezpečuje výrobu a distribuuje tlačené, audiovizuálne a multimediálne propagačné materiály regiónu
ako destinácie cestovného ruchu,
s) zabezpečuje účasť na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
t) zabezpečuje prípravu, úpravu a údržbu bežeckých tratí a cyklotrás na svojom území
u)  koordinuje prípravy projektov a realizácie spoločných investícií do infraštruktúry a dopravy, krajinotvorby,
vytváranie predpokladov pre čerpanie eurofondov