Región Senec je oblastná organizácia cestovného ruchu založená podľa § 13 a nasl. zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území zakladateľov a členov s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov.
Oblastná organizácia

a) podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti,
b) tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v zahraničí,
c) presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
d) spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja,
e) podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
f) organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,
g) poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
h) spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
i) presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,
j) zostavuje a realizuje dlhodobú a krátkodobú stratégiu regiónu pre cestovný ruch, pričom vychádza z vlastných analýz, krajskej a národnej koncepcie rozvoja cestovného ruchu,
k) v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, vypracúva a realizuje ročný plán aktivít a monitorovaciu správu o vývoji cestovného ruchu na svojom území,
l) iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu na svojom území,
m) zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
n) aktualizuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti,
o) mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti,
p) zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach,
q) môže zriadiť, založiť alebo prevádzkovať turisticko-informačnú kanceláriu,
r) tvorí, zabezpečuje výrobu a distribuuje tlačené, audiovizuálne a multimediálne propagačné materiály regiónu ako destinácie cestovného ruchu,
s) zabezpečuje účasť na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu.

 

Členovia

Holiday Village

Hotel Sun**** Senec

Hotel Senec****

Hotel Dolphin****

SCR