Top
Image Alt

Región Senec

Región Senec je oblastná organizácia cestovného ruchu založená podľa § 13 a nasl. zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území zakladateľov a členov s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov.
Oblastná organizácia

a) podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti,
b) tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v zahraničí,
c) presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
d) spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja,
e) podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
f) organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,
g) poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
h) spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
i) presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,
j) zostavuje a realizuje dlhodobú a krátkodobú stratégiu regiónu pre cestovný ruch, pričom vychádza z vlastných analýz, krajskej a národnej koncepcie rozvoja cestovného ruchu,
k) v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, vypracúva a realizuje ročný plán aktivít a monitorovaciu správu o vývoji cestovného ruchu na svojom území,
l) iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu na svojom území,
m) zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
n) aktualizuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti,
o) mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti,
p) zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach,
q) môže zriadiť, založiť alebo prevádzkovať turisticko-informačnú kanceláriu,
r) tvorí, zabezpečuje výrobu a distribuuje tlačené, audiovizuálne a multimediálne propagačné materiály regiónu ako destinácie cestovného ruchu,
s) zabezpečuje účasť na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu.

Mesto Senec – https://www.senec.sk/sk

Obec Ivanka pri Dunaji – https://www.ivankapridunaji.sk/oddelenia-ocu-a-kontakty.html

Obec Kráľová pri Senci – https://www.kralovaprisenci.sk/samosprava/starosta/

Obec Veľký Biel – https://www.velkybiel.eu/samosprava/starosta-obce/

Obec Kaplná – https://www.kaplna.sk/urad/obecna-samosprava/starosta/

Obec Hrubá Borša – https://www.hrubaborsa.eu/p/6437/starosta.html

Obec Hrubý Šúr – https://www.hruby-sur.sk/starosta-obce

Obec Bernolákovo – https://www.bernolakovo.sk/samosprava/starosta/

Obec Igram – https://www.igram.sk/samosprava/starosta-obce/

Web stránky subjektov ktorí sú členovia :

SCR – https://slnecnejazera.eu/

Holiday Village –

Hotel Delfín – https://hoteldelfin.sk/sk/

Hotel Senec –https://www.hotelsenec.sk/

Hotel Sun – https://www.hotelsun.sk/

Jungpereg – http://www.jungpereg1632.sk/